با آرزوی توفیق برای تمامی همکاران محترم

ثبت نام چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری پذیرش دستیار تخصصی از روز شنبه 1397/9/17 لغایت 1397/9/25 از طریق سایت سنجش آموزش پزشکی به آدس: www.sanjeshp.ir صورت خواهد پذیرفت .