کلاس کلیه پنج شنبه و جمعه تاریخ 20 و 21 تیر ، کلاس جراحی 1 پنج شنبه و جمعه تاریخ 27 و 28 تیر  ، کلاس جراحی 2 پنج شنبه و جمعه 10 و 11 مرداد برگزار می شود . ساعت کلاس کلیه 8 صبح می باشد