کلاس قلب درتاریخ 4 و 5 مهر  ، کلاس نورو 11 و 12 مهر  ،جراحی 3    18 و 19 مهر برگزار می گردد