تاریخ 11 و 12 مهرماه  REST ، تاریخ 18 و 19 مهر ماه کلاس نورو دکتر شاه بیگی برگزار می گردد