اصفهان - خیابان هزارجریب - نبش کوچه 12 - شماره  98 انتشارات کیا

تلفن: 0311- 6699112  و 6253482

فکس :6689774