کتاب جراحی (1 ) لارنس 2019 دکتر آملی اماده ارسال هفته آینده با این فهرست ها

ارزیابی و اداره بیماران قبل از عمل

خونریزی

ترمیم زخم

عفونت جراحی

هرنی

کیسه صفرا

پانکراس