دکتر هادی احمدی آملی

تاریخ تولد:1347

شماره شناسنامه:19243

سوابق تحصیلی: متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی گوارش از انگلستان

نفر اول بورد جراحی عمومی از دانشگاه تهران

آخرین مدرک تحصیلی: فلوشیپ جراحی گوارش- جراحی عمومی

صادره از: دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی:

1-استادیار دانشگاه تهران از سال 1379 تا 1387(بیمارستان سینا)

2-دانشیار دانشگاه تهران از سال 1387 تا 1391 (بیمارستان سینا)

3-نفر اول بورد تخصصی جراحی سال 1378

4-فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دستگاه کولورکتال از انگلستان (2006) 1385

5- ترجمه و تألیف بیش از ده جلد کتاب تخصصی و فوق تخصصی جراحی

سوابق آموزشی:

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران از سال 1379 1391

تدریس رشته جراحی از سال 1382 در مجموعه های آمادگی دستیاری