محل برگزاری کلاس پارسیان دانش :

دانشکده ی داروسازى شهید بهشتی واقع در تقاطع ولیعصر و نیایش. طبقه ی اول ، کلاس شماره ی 4، ساعت 7صبح