کلاس فارما تاریخ   16 و 17 آذرماه   ، کلاس روان تاریخ  23 و 24  آذرماه  ،  کلاس اورو  تاریخ 30 آذر و 1 دی ماه برگزار می گردد .