آزمون پاتو تاریخ 15 آذر ماه  ،  آزمون چشم 22 آذر ماه ، آزمون ارتو  29 آذر ماه ، آزمون فارما 6 دی ماه ، آزمون روان 13 دی ماه ، آزمون اورو 20 دی ماه برگزار میگردد .

آزمون جامع 6 (عفونی، زنان) 29 آذر ماه ، آزمون جامع 7 ( چشم ، پاتو ، ارتو ) 20 دی ماه  ، آزمون جامع 8 ( اورو ، روان ، فارما ) 4 بهمن برگزار می گردد