تمامی تخفیف های ذکر شده فقط در زمان نمایشگاه اعمال می گردد .