درسنامه عفونی(1) (جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1403(سیسیل و هاریسون 2022)
20
200,000 - 305,000 تومان

درسنامه گوارش(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1403(سیسیل و هاریسون 2022)
33
215,000 - 325,000 تومان

درسنامه رادیولوژی(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1403(هرینگ 2020)
3
365,000 تومان

درسنامه خون و انکولوژی(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1402(سیسیل و هاریسون 2022)
47
215,000 - 325,000 تومان

درسنامه نفرولوژی (جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1403(سیسیل و هاریسون 2022)
29
195,000 - 295,000 تومان

درسنامه ریه (جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1403(سیسیل و هاریسون 2022)
42
195,000 - 295,000 تومان

درسنامه روماتولوژی (جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1403(سیسیل و هاریسون 2022)
27
195,000 - 295,000 تومان

درسنامه اندوکرینولوژی(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1403(سیسیل و هاریسون 2022)
32
195,000 - 295,000 تومان

ویدیوی فارماکولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرنس آزمون دستیاری 1403(کارتزونگ-ترور2019) با تدریس دکتر مسعود خاتمی نیا
10
7
179,000 تومان

ویدیوی پاتولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرانس اعلامی وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری 1403 با تدریس خانم دکتر شفیقه عسگری
20 ساعت
5
179,000 تومان

ویدیوی پوست

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرانس آزمون دستیاری 1403 با تدریس دکتر شاهین حمزه لویی
12
9
179,000 تومان

ویدیوی اورولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1403 با تدریس دکتر علیمحمد فخریاسری
12
7
179,000 تومان

ویدیوی عفونی 1

بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرانس هاریسون 2018با تدریس دکتر عمادی
15
1
144,000 تومان

ویدیوی روماتولوژی

بدون امتیاز 0 رای
براساس رفرانس سیسیل و هاریسون2018 تدریس دکتر مجتبی گرجی
15
11
140,000 تومان

ویدیوی ریه

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس سیسیل و هاریسون 2018 تدریس دکتر مجتبی گرجی
15
15
140,000 تومان

ویدیوی رادیولوژی

بدون امتیاز 0 رای
منطبق با رفرانس آرمسترانگ 2013 با تدریس دکتر میثم شفیعی مطهر
15
3
144,000 تومان