درسنامه عفونی(1) (جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1402(سیسیل و هاریسون 2022)
9
185,000 - 305,000 تومان

درسنامه گوارش(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1402(سیسیل و هاریسون 2022)
23
200,000 - 325,000 تومان

درسنامه رادیولوژی(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1402(هرینگ 2020)
0
365,000 تومان

درسنامه خون و انکولوژی(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1402(سیسیل و هاریسون 2022)
34
200,000 - 325,000 تومان

درسنامه نفرولوژی (جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1402(سیسیل و هاریسون 2022)
21
195,000 - 295,000 تومان

درسنامه ریه (جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1402(سیسیل و هاریسون 2022)
33
185,000 - 295,000 تومان

درسنامه روماتولوژی (جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1402(سیسیل و هاریسون 2022)
22
195,000 - 295,000 تومان

درسنامه اندوکرینولوژی(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1402(سیسیل و هاریسون 2022)
25
185,000 - 295,000 تومان

ویدیوی فارماکولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرنس آزمون دستیاری 1402(کارتزونگ-ترور2019) با تدریس دکتر مسعود خاتمی نیا
10
5
164,000 تومان

ویدیوی پاتولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرانس اعلامی وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری 1402 با تدریس خانم دکتر شفیقه عسگری
20 ساعت
1
164,000 تومان

ویدیوی پوست

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرانس آزمون دستیاری 1402 با تدریس دکتر شاهین حمزه لویی
12
2
174,000 تومان

ویدیوی اورولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1402 با تدریس دکتر علیمحمد فخریاسری
12
0
169,000 تومان

ویدیوی عفونی 1

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1402 با تدریس دکتر عمادی
15
0
144,000 تومان

ویدیوی روماتولوژی

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1401 با تدریس دکتر مجتبی گرجی
15
1
125,000 تومان

ویدیوی ریه

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1401 با تدریس دکتر مجتبی گرجی
15
0
125,000 تومان

ویدیوی رادیولوژی

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1401 با تدریس دکتر میثم شفیعی مطهر
15
0
144,000 تومان