88
دوره
212
کاربر
383
دانشجو
4
استاد
محصولی یافت نشد
دوره های استادیار

درسنامه عفونی(1) (جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
6
185,000 - 305,000 تومان

درسنامه گوارش(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
19
200,000 - 325,000 تومان

درسنامه رادیولوژی(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
0
365,000 تومان

درسنامه خون و انکولوژی(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
31
200,000 - 325,000 تومان

درسنامه نفرولوژی (جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
19
195,000 - 295,000 تومان

درسنامه ریه (جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
30
185,000 - 295,000 تومان
کتاب سرا

درسنامه عفونی(1) (جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1402(سیسیل و هاریسون 2022)
6
185,000 - 305,000 تومان

درسنامه گوارش(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1402(سیسیل و هاریسون 2022)
19
200,000 - 325,000 تومان

درسنامه رادیولوژی(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1402(هرینگ 2020)
0
365,000 تومان

درسنامه خون و انکولوژی(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1402(سیسیل و هاریسون 2022)
31
200,000 - 325,000 تومان