104
دوره
994
کاربر
1899
دانشجو
4
استاد
محصولی یافت نشد
دوره های استادیار

ویدیوی آموزشی داخلی بیماری‌های گوارش و کبد

بدون امتیاز 0 رای
4
289,000 تومان
10

ویدیوی آموزشی داخلی اندوکرینولوژی (غدد)

بدون امتیاز 0 رای
5
289,000 تومان
10

ویدیوی آموزشی داخلی نفرولوژی (کلیه)

بدون امتیاز 0 رای
5
289,000 تومان
10

ویدیوی آموزشی داخلی دستگاه تنفسی(ریه)

بدون امتیاز 0 رای
4
289,000 تومان
10

ویدیوی آموزشی داخلی روماتولوژی

بدون امتیاز 0 رای
3
289,000 تومان
10

ویدیوی آموزشی داخلی خون و آنکولوژی

بدون امتیاز 0 رای
3
289,000 تومان
10
کتاب سرا

ویدیوی آموزشی داخلی بیماری‌های گوارش و کبد

بدون امتیاز 0 رای
ویدیوی آموزشی داخلی بیماری‌های گوارش و کبد جهت آمادگی آزمون دستیاری و پره‌انترنی براساس رفرانس سیسیل و هاریسون2022 تدریس دکتر امید تیموری
10
4
289,000 تومان

ویدیوی آموزشی داخلی اندوکرینولوژی (غدد)

بدون امتیاز 0 رای
ویدیوی آموزشی داخلی اندوکرینولوژی (غدد) جهت آمادگی آزمون دستیاری و پره‌انترنی براساس رفرانس سیسیل و هاریسون2022 تدریس دکتر امید تیموری
10
5
289,000 تومان

ویدیوی آموزشی داخلی نفرولوژی (کلیه)

بدون امتیاز 0 رای
ویدیوی آموزشی داخلی نفرولوژی (کلیه) جهت آمادگی آزمون دستیاری و پره‌انترنی براساس رفرانس سیسیل و هاریسون2022 تدریس دکتر امید تیموری
10
5
289,000 تومان

ویدیوی آموزشی داخلی دستگاه تنفسی(ریه)

بدون امتیاز 0 رای
ویدیوی آموزشی داخلی دستگاه تنفسی(ریه) جهت آمادگی آزمون دستیاری و پره‌انترنی براساس رفرانس سیسیل و هاریسون2022 تدریس دکتر امید تیموری
10
4
289,000 تومان