نمایش 19–27 از 35 نتیجه

درسنامه روانپزشکی

بدون امتیاز 0 رای
کتاب تمام رنگی ضروریات روانشناسی بر اساس رفرانس وزارت بهداشت و درمان جهت آزمون پذیرش دستیاری و پره انترنی با ویرایش دکتر رضا دانشمند
31
185,000 - 255,000 تومان

درسنامه جراحی1

جراحی1
بدون امتیاز 0 رای
ضروریات جراحی 1 بر اساس رفرانس وزارت بهداشت و درمان جهت آزمون پذیرش دستیاری و پره انترنی با ویرایش دکتر احمدی آملی
25
125,000 - 245,000 تومان

درسنامه جراحی2

جراحی2
بدون امتیاز 0 رای
ضروریات جراحی 2 بر اساس رفرانس وزارت بهداشت و درمان جهت آزمون پذیرش دستیاری و پره انترنی با ویرایش دکتر احمدی آملی
21
125,000 - 255,000 تومان

درسنامه جراحی3

ضروریات جراحی3
بدون امتیاز 0 رای
ضروریات جراحی 3 بر اساس رفرانس وزارت بهداشت و درمان جهت آزمون پذیرش دستیاری و پره انترنی با ویرایش دکتر احمدی آملی
19
125,000 - 255,000 تومان

درسنامه جراحی4

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
ضروریات جراحی 4 بر اساس رفرانس وزارت بهداشت و درمان جهت آزمون پذیرش دستیاری و پره انترنی با ویرایش دکتر احمدی آملی
20
145,000 - 285,000 تومان

درسنامه کودکان1

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
ضروریات کودکان1 بر اساس رفرانس وزارت بهداشت و درمان جهت آزمون پذیرش دستیاری و پره انترنی با ویرایش دکتر کامیار کامرانی
10
125,000 - 255,000 تومان

درسنامه کودکان2

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
ضروریات کودکان2 بر اساس رفرانس وزارت بهداشت و درمان جهت آزمون پذیرش دستیاری و پره انترنی با ویرایش دکتر کامیار کامرانی
9
125,000 - 255,000 تومان

درسنامه کودکان3

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
ضروریات کودکان3 بر اساس رفرانس وزارت بهداشت و درمان جهت آزمون پذیرش دستیاری و پره انترنی با ویرایش دکتر کامیار کامرانی  
8
125,000 - 255,000 تومان

درسنامه کودکان4

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
ضروریات کودکان4 بر اساس رفرانس وزارت بهداشت و درمان جهت آزمون پذیرش دستیاری و پره انترنی با ویرایش دکتر کامیار کامرانی  
10
165,000 - 315,000 تومان